Canal Ètic

Canal de Denúncies - Compliance

El COACB està compromès amb el compliment dels més alts estàndards del bon govern corporatiu, basat en un comportament ètic, íntegre, responsable i transparent, tant de la corporació com de tots els seus professionals.

Dintre de la seva Política de Compliance, el COACB posa a disposició de totes les persones el següent canal ètic per a la comunicació de denúncies i infraccions. El Sistema d'Informació Intern té com a finalitat la protecció de les persones que informen sobre irregularitats administratives i penals en els termes establerts en la llei 2/2023.

Des del COACB es fonamenta el respecte als valors ètics i a la llei, amb expressa declaració de tolerància zero a qualsevol tipus de delicte.

ACCÉS AL CANAL ÈTIC

Aquest canal compta amb total discreció i permet comunicar de qualsevol infracció normativa i de lluita contra la corrupció o risc d'incompliment.

Llegeix la Política i el Procediment del Sistema d'Informació Intern per a més informació sobre l'abast, drets i obligacions.


POLÍTICA SISTEMA D'INFORMACIÓ INTERN
PROCEDIMENT GENERAL DEL SISTEMA D'INFORMACIÓ INTERN