Política de Privacitat

Amb motiu de l’entrada en vigor del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeo i del Consejo, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) informem que totes les dades de caràcter personal que ens facilitin a través del web coacb.com o  comercial-jobs.com formaran part d’un tractament titularitat del Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona (COACB), titular del citat lloc web i amb domicili social al carrer Casp, 130 08013 Barcelona i CIF Q 0873007 I, finalitat de la qual és la de prestar els serveis sol·licitats i informar sobre notícies, novetats i serveis del COACB.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona (COACB)     
CIF: Q 0873007 I

            Adreça postal: C. Casp, 130 08013 Barcelona
            Contacte Delegat de Protecció de Dades: dpd@coacb.com
            Contacte amb COACB: coacb@coacb.com


Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

1.- Rebre informació de COACB:

Al Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona (d’ara en endavant COACB) tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de poder informar sobre els nostres serveis, novetats i notícies del sector o esdeveniments que organitzem. No es prendran decisions automatitzades en base a aquesta informació.

2.- Gestió col·legial:

Al COACB tractem la informació que ens faciliten amb la finalitat d’ordenar, representar i defensar l'activitat professional, vetllant perquè l’actuació dels col·legiats i col·legiades respongui als interessos i necessitats de la societat en relació amb l’exercici professional del què es tracti, i especialment garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió.       

Respecte a la finalitat d'enviar-li informació d’interés col.legial com a novetats normatives, notícies, formació, activitats, serveis o esdeveniments del COACB que puguin ser del seu interès com a col·legiat/da, que no sigui en compliment d’obligacions estatutàries o legals, en qualsevol moment podrà oposar-se a rebre aquestes comunicacions a través de la seva àrea personal de la web www.coacb.com a la qual té accés o enviant un correu a coacb@coacb.com.

3.- Borsa de treball:

Al COACB tractem la informació que ens faciliten les persones interessades i de les empreses per tal de poder gestionar-ne el registre així com els serveis d'oferta i demanda d'ocupació a la plataforma www.comercial-jobs.com.

 

Per quant de temps conservarem les seves dades?

1.- Rebre informació de COACB:

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol·liciti la seva supressió o revoqui el consentiment per la persona interessada. Per revocar el seu consentiment pot presentar la seva sol·licitud al compte de correu: dpd@coacb.com

             2.- Gestió col·legial:

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la seva relació col·legial amb el COACB  i posteriorment fins a complir amb obligacions legals de conservació sobre la base de normativa vigent.

3.- Borsa de treball:

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que sol·liciti la baixa del servei de la plataforma o revoqui el seu consentiment. Posteriorment les dades es podran mantenir bloquejades només per complir obligacions legals de conservació per possibles responsabilitats en el tractament de les dades. Per revocar el seu consentiment pot presentar la seva sol·licitud al compte de correu: coacb@coacb.com


Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

              1.- Rebre informació de COACB:

La base legal per al tractament de les seves dades per la finalitat de poder informar per via postal i electrònica sobre els nostres serveis, novetats i notícies del sector o esdeveniments que organitzi el COACB, és l'aportació del consentiment.

            2.- Gestió col·legial

            La base de legitimació per al tractament de les seves dades és la vinculació com a col·legiat/da al COACB en compliment de les seves obligacions estatutàries i             legals i també l’interès legítim per al tractament amb la finalitat d'enviar-li informació d’interès col·legial com a novetats normatives, notícies, formació, activitats,             serveis i esdeveniments del COACB sense que l’oposició a aquests tractaments condicioni el tractament de les dades en base a les obligacions legals i             estatutàries.

Les dades seran cedides, d'acord amb la Llei i també quan sigui necessari per complir amb obligacions estatutàries.

3.- Borsa de treball:

La base jurídica per a què el COACB tracti les dades amb la finalitat de gestionar la borsa de treball, és el consentiment de la persona interessada.


Com hem obtingut les seves dades?

1.- Per comunicar informació del COACB:

            Les dades personals que tractem procedeixen de la pròpia persona interessada.

            Les categories de dades que es tracten són: d ades d'identificació, codis o claus d'identificació, adreça postal o electrònica.  

2.- Per gestió col.legial:

Les dades personals que tractem procedeixen de la pròpia persona interessada.

Les categories de dades que es tracten són: d ades d'identificació, codis o claus d'identificació, adreça postal o electrònica, Informació comercial, dades econòmiques, infraccions i sancions, circumstàncies socials, acadèmiques i professionals, detalls de lloc de treball i d’activitats professionals, econòmics, financers, mutualitat i d’assegurances.

3.- Per la borsa de treball:  

Les dades personals que tractem procedeixen de la pròpia persona interessada.

Les categories de dades que es tracten són: d ades d'identificació, codis o claus d'identificació, adreça postal o electrònica, acadèmiques i professionals, detalls de lloc de treball i d’activitats professionals.


Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

  • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en el COACB estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

  • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

  • En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. El COACB deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

  • Les persones interessades podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat a un altre responsable.

  • En el moment de la cancel·lació de les dades, únicament les conservarem bloquejades en compliment d’obligacions legals.

  • Pot consultar més informació sobre l’exercici dels seus drets o presentar una reclamació, davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, al carrer Rosselló 214, Esc. A, 1º. 1a., 08008 Barcelona, o a la web apdcat.gencat.cat

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat de les dades i dret a la limitació del tractament, directament al nostre departament de protecció de dades enviant un correu electrònic dpd@coacb.com

Com garantim la seguretat de les seves dades?

El COACB adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.