Portal de Transparència

Informació pública del Col·legi d'acord amb el principi de transparència
que s'incorpora des de l'ordenament comunitari a la gestió de Col·legis Professionals.

Catàleg de col·legiats/des

Consulta el llistat d'agents comercials col·legiats i col·legiades en actiu i la seva informació pública, a través de la Finestreta Única del Consejo General (CGAC). Qualsevol persona pot accedir al catàleg, consultar registres professionals i confirmar que el professional pertany a un Col·legi Professional.

Accedir

Bústia de denúncies

Com a corporació de dret públic, el Col·legi té legitimitat per obrir expedients disciplinaris entre els seus membres, regits per Comissió Deontològica. Si consideres que un col·legiat/da ha mantingut una mala praxis en la seva activitat pots presentar una reclamació al COACB que estudiarà el cas en concret. 

Fer reclamació

El principi de transparència es desenvolupa a l'article 11 de la  Llei 2/1974 , de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals, en la redacció donada per la Llei (Òmnibus) 25/2009, de 22 de desembre, de lliure prestació de serveis, i a la  Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern , en allò aplicable als Col·legis Professionals en el compliment de les seves funcions públiques.

Normativa col·legial

El Col·legi d'Agents Comercials de Barcelona és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, creat pel Reial decret de 8 de gener del 1926, i que com a Col·legi ha vingut funcionant ininterrompudament des de la seva fundació, que es regeix per aquests Estatuts, per la Llei 7/2006 de 31 de maig, d'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, i per la resta de disposicions legals que li siguin d'aplicació.

Els Estatuts del COACB estan publicats al DOGC, a la RESOLUCIÓ JUS/1329/2022, de 2 de maig, per la qual s’inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi d'Agents Comercials de Barcelona.

El Codi Deontològic de la professió comercial és obligatori per a tots els col·legiats i col·legiades i estableix un marc de principis generals per a l'exercici de la professió. El Codi Deontològic va ser aprovat pel Consell de Col·legis d’Agents Comercials de Catalunya en sessió del Ple del 6 de maig de 2003.

Estatuts COACB   Codi Deontològic

Responsabilitat Social Corporativa (RSC)

El Col·legi d'Agents Comercials exerceix una acció de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) en diferents entorns: econòmic, emocional i ètic. Consulta el resum anual.

 RSC COACB 


Memòria COACB

Recull de les activitats, convenis, serveis, formació i informació econòmica que ha dut a terme el Col·legi d'Agents Comercials de Barcelona al darrer any.

Memòria 2022